Over ons

Verantwoording en kwaliteit

Voor ons staat de brede ontwikkeling van het kind centraal. Kinderen doen ‘wendbare kennis’ op: ze leren over allerlei onderwerpen en ontdekken daarin zelf sleutelinzichten over de wereld. Bijvoorbeeld over evenwichten en kringlopen. Over energie. Of over de werking van invloed en macht in de wereld en in het alledaagse leven. Het is de bedoeling dat kinderen die kennis wendbaar in kunnen zetten en voortdurend kunnen ontwikkelen. Zo worden het creatieve zelfsturende mensen die zichzelf doelen kunnen stellen.

Mensen die moeite leren doen om die doelen te halen. En mensen die weten waar je goed in bent en hoe je minder sterke kanten kunt compenseren. We denken dat kinderen later beroepen uitoefenen die wij nu nog helemaal niet kunnen bedenken. Wat moeten ze weten en kunnen om die beroepen uit te oefenen? Hoe kun je kinderen voorbereiden op een snel veranderende wereld? Alleen feitjes leren heeft te weinig zin. Bronnen bestuderen en weten wat die waard zijn wel. Multimedia spelen daarom een grote rol bij ons.

Monitoring kwaliteit

Laterna Magica werkt met een kwaliteitscyclus zoals opgenomen in ons kwaliteitsbeleid. Onderdeel van dit beleid is om twee keer per jaar een analyse te maken van de kwaliteit. Uit deze analyse volgen acties om de kwaliteit te verbeteren. Onze definitie van kwaliteit is: een systeemaanpak waarin verschillende onderdelen samen een permanente prikkel tot innovatie vormen ten behoeve van het leren van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie als geheel. Uitgangspunten bij kwaliteitszorg Laterna Magica:

  • Verbeteren, ontwikkelen en innovatie op kerntaken die voortkomen uit onze missie: ‘we benutten de nieuwsgierigheid van kinderen als bron voor leren en ontwikkelen, waardoor kinderen blijven leren en de toekomst kunnen uitvinden’.
  • Verhogen van (persoonlijk) meesterschap. Medewerkers zijn betrokken in de onderzoeksprocessen die binnen de kwaliteitscyclus staan beschreven. Medewerkers zijn: uitvoerders, ontwerpers en onderzoekers.
    De systematische reflectie op het eigen handelen verhoogt het vak- en meesterschap.
  • Publiek verantwoording afleggen over de kwaliteit van onze kerntaken aan de betrokkenen bij Laterna Magica.

Laterna Magica werkt aan de brede talentontwikkeling. Wij brengen kwantitatieve en kwalitatieve opbrengsten in kaart volgens een tribandverantwoordingsmatrix. Gemeten op drie golflengten en op drie gebieden kwalificatie, socialisatie, subjectivicatie (Biesta, 2012).  Onze tribandverantwoordingsmatrix werd in mei 2016 opgenomen in het advies van de Onderwijsraad (De volle breedte van onderwijskwaliteit).

We bekijken de opbrengsten en actiepunten op het gebied van de kwalificatie, socialisatie en subjectivicatie aan de hand van de drie golflengtes. Bij kwalificatie gaat het om het overdragen van vaardigheden en kennis. De opgedane kennis en vaardigheden stellen kinderen in staat om in verschillende contexten en situaties te functioneren. Bij socialisatie gaat het om het expliciet en impliciet er voor zorgen dat kinderen onderdeel zijn van een groep en leren samen te zijn/werken/leven met andere kinderen en volwassenen. Bij subjectivicatie gaat het om persoonsvorming, het vermogen om positief kritisch onafhankelijk te denken en te oordelen, het ‘leren zijn’. Wij zien hierbij Laterna Magica als vormend instituut/pedagogische gemeenschap. Subjectivicatie is een doorgaand proces dat gepland én vooral ongepland, overal en op elk moment kan plaatsvinden. We zorgen ervoor dat de kans op ontmoetingen met jezelf, anderen en de wereld zo groot mogelijk is binnen een gemeenschap waar je echte ervaringen op kan doen en oefent ‘het goede’ te doen.

Kwalificatie: Wat weet en kan ik?

Socialisatie: Wie ben ik? Waar identificeer ik mij mee?

Subjectivicatie: Hoe ben ik? Hoe geef ik mijn vrijheid ‘volwassen’ vorm?

De eerste golflengte geeft inzicht in de ontwikkeling van het individuele kind. Denk hier bij aan het potfolio of individuele toetsresultaten. Deze band is vooral interessant voor kinderen, ouders en de coach. De tweede golflengte is gericht op interne vergelijking. De gegevens die hieruit naar voren komen geven inzicht hoe de verschillende units binnen Laterna Magica presteren. Gegevens op dit niveau kunnen inzicht geven in hoe uitkomsten worden beinvloed door bijvoorbeeld de gekozen pedagogisch-didactische aanpak of methodiek. Door het analyseren van deze gegevens kunnen unitteams hun aanpak bijstellen. Bij de derde golflengte gaat het om verantwoording ‘naar buiten’, bijvoorbeeld naar de inspectie. Deze informatie zit voor een deel op het niveau van externe standaarden. Ook gaat het om aanvullende kwalitatieve en kwantitatieve informatie waarmee de inspectie een beeld kan krijgen van de bredere onderwijskwaliteit van een school, vergeleken bij andere scholen.

Golflengte 1: kwalitatieve vergelijking groei kind met zichzelf

Golflengte 2: waarderende vergelijking units onderling

Golflengte 3: kwantitatieve vergelijking met kinderen/andere scholen

Onderwijsinspectie en GGD
Laterna Magica staat onder toezicht van de onderwijsinspectie en voldoet aan de normen van het ministerie van OC&W. De GGD-inspectie ziet toe op naleving van de wet kinderopvang. 

Kwaliteit bewaken en monitoren in deze nieuwe school is een belangrijk intern onderwerp. Hier besteden we systematisch aandacht aan. De meest recente rapporten leest u in de documenten onderaan deze pagina.

Tevredenheidsonderzoeken
Iedere twee jaar neemt Laterna Magica tevredenheidsonderzoeken af bij kinderen, ouders, medewerkers. De rapporten leest u in de documenten onderaan deze pagina.