Werkwijze

Units

Naarmate kinderen ouder worden, weten zij zich niet alleen onderdeel van de groep waarin zij geplaatst zijn, maar ook van de steeds groter wordende gemeenschap daaromheen. Zij ervaren bovendien de verbinding tussen de wereld van Laterna Magica en de wereld daaromheen. De wijk, de stad, Nederland…

Wie de stappen van binnen naar buiten zet, ontdekt dat Laterna Magica een unit in de wereld is. Een wereld die kinderen inspireert om na te denken over dat wat ze in die wereld tegenkomen en de wijze waarop zij daarin van betekenis willen zijn.  Om zichzelf doelen te stellen en op hun beurt bij te dragen aan vrede, duurzaamheid, mensenrechten, democratie. En om zich ook hierdoor een gelukkig mens te weten.

Alle units zijn op basis van een bredere leeftijdsrange samengesteld. Wij kennen units voor kinderen van 0 tot 3 jaar, van 3 tot 8 en van 8 tot 13. Jonge kinderen ervaren daardoor geen schot tussen jaargroepen en geen schot tussen opvang en onderwijs. Ze krijgen alle ruimte om spelend en onderzoekend te leren. In alle units wordt onderwijs en opvang in dezelfde ruimte verzorgd. Onderwijs en opvang vloeien in elkaar over tot een nieuwe vorm.

 

Unit 0

De unit voor kinderen van 0 tot 3 jaar

Je grenzen verleggen, uitgedaagd worden om volgende stappen te zetten vanuit een veilige gehechtheid: daar draait het om in de unit 0-3 jaar. Iedere uitdaging is nieuw, leuk en de moeite van het onderzoeken waard. Zélf willen doen is het sleutelwoord.

We geven de kinderen de ruimte om op onderzoek te gaan in een krachtige omgeving waar spelen, leren, ontspanning en inspanning hand in hand gaan. Ons uitgangspunt is dat je altijd leert en dat kinderen veel van elkaar leren. Kinderen van verschillende leeftijden zitten daarom samen in dezelfde stamgroep. Ze hebben allemaal een eigen ontwikkelingslijn en worden ondersteund en aangemoedigd door een coach. Ons startpunt is altijd wat het kind kan en wil. Alle kinderen hebben vanaf het begin een eigen portfolio, een uniek document omdat ieder kind anders is. Tijdens de portfoliogesprekken nemen we ruim de tijd (20 tot 30 minuten) om met ouders over de ontwikkeling van hun kind te praten. De kinderen mogen hier zelf uiteraard ook bij aanwezig zijn.

Ze hebben allemaal een eigen ontwikkelingslijn en worden ondersteund en aangemoedigd door een coach.

Wij houden een dagritme aan met dagelijks terugkerende activiteiten en rituelen. De ritmes en routines zijn daarmee voorspelbaar en vertrouwd. Ouders brengen hun kinderen tussen 07.30 en 9.30 uur en kunnen dan ook met de coaches praten. De kinderen mogen intussen zelf spelen. Om ongeveer 9.30 uur starten we de dag in de stamgroep en bieden we fruit en drinken aan. Daarna is er tijd voor een activiteit of workshop, bijvoorbeeld muziek, dans, koken, schilderen, Engels, de dieren voeren of (buiten) spelen. De coaches motiveren de kinderen om aan bepaalde activiteiten mee te doen, maar ieder kind bepaalt zelf wat het gaat doen. De workshops, activiteiten én de begeleiding die we gedurende de dag bieden bij het spelen, heeft een pedagogisch en educatief doel. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden bijvoorbeeld, of de ontwikkeling van de motoriek of taal. Aan het einde van de ochtend lunchen we in de stamgroep. Veel kinderen slapen ’s middags. Voor kinderen die niet meer overdag slapen, creëren we, indien nodig, een rustmoment.

De jongste kinderen zijn vaak wakker als de oudsten slapen. Dit geeft ons ruimte om met hen te badderen, een babymassage te geven, buiten te wandelen of aan muziek op schoot te doen. Als de oudere kinderen wakker zijn, krijgen ze drinken en crackers. Zij kunnen daarna weer kiezen voor een activiteit. De kinderen kunnen vanaf 16.00 uur worden opgehaald en de unit sluit om 18.30 uur.

Jonge baby’s hebben hun eigen ritme van voeden, slapen en verschonen. Dit ritme houden we zoveel mogelijk aan. Langzamerhand zullen de baby’s steeds meer meegaan in het ritme van de oudere kinderen. Natuurlijk stemmen we dit goed af met de ouders.

 

Onderbouw Units

In de units voor kinderen van 3 tot 8 jaar wordt het contact met andere kinderen steeds belangrijker. Waar jonge kinderen nog vooral naast elkaar spelen, gaan ze in de loop van de jaren daarna steeds meer met elkaar spelen. Ze zijn dol op fantasiespel, rollenspellen, verhalen en muziek.

Al spelende ontwikkelen ze moreel besef en vriendschappen. Ze ontdekken hoe materiaal werkt en leren basisvaardigheden die hen toegang verschaffen tot de wereld: schrijven, rekenen en lezen. Kinderen leren daarnaast om het initiatief te nemen en te gaan spelen. Ze worden doelgericht en moedig en oefenen sociale attentheid.

Onze units voor 3 tot 8-jarigen omvatten 90 tot 120 kinderen per unit, verdeeld over 4 basisgroepen met kinderen van verschillende leeftijden. Iedere unit heeft 5 tot 6 ochtendcoaches en 2 of meer middagcoaches en alle units bevatten vier ruimtes voor de stamgroepen en daarnaast een schrijfatelier, een hoekenruimte, een workshopruimte en een wereldwerkplaats. Deze laatste vier ruimten worden door alle kinderen van de unit gebruikt.

Afhankelijk van hun behoeften, bieden we kinderen ondersteuning voor hun ontwikkeling aan. De meeste kinderen zijn op onderdelen heel goed in staat om de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling te nemen en voeren hun eigen onderzoek uit. Zij bepalen binnen het ritme van de unit zelf wat zij wanneer doen, wat ze willen leren en welke workshops ze willen volgen. Sommige kinderen vinden het daarnaast fijn om bij activiteiten als spellen, lezen, schrijven en rekenen volgens een vooraf afgesproken route te werken, met dagelijkse instructie- en oefenmomenten. Zij krijgen voor deze onderdelen dan een vast lesprogramma. We kijken altijd op welke wijze dit ene kind het beste ondersteund en uitgedaagd wordt in zijn of haar ontwikkeling.

De meeste kinderen zijn op onderdelen heel goed in staat om de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling te nemen en voeren hun eigen onderzoek uit.

Behalve aan hun basisvaardigheden, werken alle kinderen ook aan hun eigen onderzoek en leren in via onderzoek en spel in rijke speelleeromgeving (authentiek/echt). De kennis en vaardigheden die ze daarvoor nodig hebben, doen ze op in de workshops die wij bieden. Kinderen kunnen er daarnaast voor kiezen om aan een prestatie te werken of daartoe door de coach worden uitgenodigd. Een prestatie is een grote, open en moeilijke opdracht die kinderen de kans biedt om hun kennis en kunde toe te passen of uit te breiden.

Kinderen in deze unit krijgen uiteraard ook alle ruimte om te spelen en te bewegen. Vanuit het spelgedrag van jonge kinderen pikken leerkrachten of begeleiders mogelijkheden op om het spel te verrijken. Zo verbreden en verdiepen kinderen hun kennis en vaardigheden. Vanuit het spelen ontstaan vaak ook onderzoeksvragen over de echte wereld.

 

Bovenbouw Units

Kinderen van 8 tot 13 beginnen een gevoeligheid te ontwikkelen voor wat hoort en niet hoort: wat zijn waarden en normen? Ze gaan de wereld ontdekken met als centrale vraag ‘Hoe werkt het en waarom?’ en zijn trots als ze iets begrijpen en grotere verbanden kunnen leggen.

Kinderen leren op deze leeftijd ook om iets af te maken en samen te werken. Ze leren om keuzes te maken en ontdekken dat ze zichzelf door hun keuzes onderscheiden van anderen. Ze gaan overzien dat keuzes consequenties hebben en ontwikkelen de eigen identiteit en expliciete voorkeuren en meningen. Wij bieden daarbij ruimte om de eigen talenten te verkennen en dragen nieuwe onderwerpen, technieken en inzichten aan. We bieden mogelijkheden om te sporten, met kunst en cultuur aan de slag te gaan en te chillen. Het maken van eigen en zelfstandige keuzes is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Onze units voor 8 tot 13-jarigen omvatten 90 tot 120 kinderen per unit, verdeeld over 4 basisgroepen met kinderen van verschillende leeftijden. Iedere unit heeft 5 tot 6 coaches en 2 of meer middagcoaches en alle units bevatten vier ruimtes voor de stamgroepen en daarnaast een schrijfatelier, een hoekenruimte, een workshopruimte en een wereldwerkplaats. Deze laatste vier ruimten worden door alle kinderen van de unit gebruikt

We kijken altijd op welke wijze dit ene kind het beste ondersteund en uitgedaagd wordt in zijn of haar ontwikkeling.

Evenals in de unit voor 3 – 8-jarigen, bieden we ook de kinderen van 8 tot 13 jaar ondersteuning aan die is afgestemd op hun eigen behoeften. Veel kinderen zijn op onderdelen heel goed in staat om de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling te nemen en voeren hun eigen onderzoek uit. Zij bepalen binnen het ritme van de unit zelf wat zij wanneer doen, wat ze willen leren en welke workshops ze willen volgen. Sommige kinderen vinden het daarbij fijn om voor wat betreft spellen, lezen, rekenen en schrijven volgens een vooraf afgesproken route te werken, met dagelijkse instructie- en oefenmomenten. We kijken altijd op welke wijze dit ene kind het beste ondersteund en uitgedaagd wordt in zijn of haar ontwikkeling.

Behalve aan hun basisvaardigheden, werken alle kinderen ook aan hun eigen onderzoek. De kennis en vaardigheden die ze daarvoor nodig hebben, doen ze op in de workshops die wij bieden. Kinderen kunnen er daarnaast voor kiezen om aan een prestatie te werken of daartoe door de coach worden uitgenodigd. Een prestatie is een grote, open en moeilijke opdracht die kinderen de kans biedt om hun kennis en kunde toe te passen of uit te breiden.

Ook in deze unit krijgen kinderen uiteraard de ruimte om te spelen en te bewegen en evenals in jongere jaren kan ook nu nog vanuit het spel een onderzoeksvraag ontstaan.

 

Aanmelden

Meldt u zich aan voor een rondleiding. Uw zoon of dochter direct aanmelden kan uiteraard ook.